Гаранция

Гаранция 24 месеца

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на продуктите е валидна за срок от 2 години от датата на покупката и покрива всички възможни производствени дефекти или дефектни материали, които са налични след момента на продажбата

2. Безплатна подмяна/сервиз е възможна при:

  •  представянето на оригинална касова бележка и/или фактура, издадена от продавача, показваща вида на продукта, датата на покупка, с прикачена надлежно попълнена гаранционна карта с вида на устройството и серийния му номер

3. Гаранцията не е валидна за:

  • Ако потребителят не може да представи необходимите документи или информация за изделието или представената е недействителна.
  • Дефекти, причинени от неправилна употреба, поддръжка и съхранение на изделието, различна от тази описана в ръководството за употреба.
  • Когато продуктът се използва на неподходящо място или е монтиран по неподходящ начин   - Когато изтече гаранционният срок.
  • Дефекти, причинени от случайно счупване, небрежност, поправяне от неупълномощени трети страни, както и от използването на неоригинални резервни части.
  • Повреди, причинени от пожар или наводнение.

4. Фирмата не носи отговорност за щети или повреди, нанесени пряко или непряко от лица, предмети или животни, в резултат на неспазване на инструкциите в ръководството за експлоатация на продукта.

Внимание: Касовият бон издаден от куриерската фирма включва както куриерската услуга така и стойността на стоката и е касова бележка за получената стока. Прикрепете го към гаранционната карта за да може да се възползвате от предоставената гаранция.

Сравнение на продукти